Σκοπός του έργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών ΗΘΣ που θα καλύπτουν επαρκώς μεγάλο εύρος εφαρμογών τόσο στον κτηριακό τομέα όσο και στη βιομηχανία, ενώ σημαντικό θεωρείται το δυναμικό εφαρμογής των προτεινόμενων συσκευών (και κυρίως των ICS) σε ξενοδοχεία. Το ερευνητικό έργο εστιάζει σε ηλιακές συσκευές με μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας και υψηλή απόδοση. Ειδικότερα, οι επιμέρους πρακτικοί και ποσοτικοποιημένοι στόχοι της προτεινόμενης έρευνας για τα δύο είδη των ΗΘΣ είναι:

  • Επίτευξη υψηλής θερμικής απόδοσης (~30% για τις υψηλότερες δυνατές τιμές της θερμοκρασίας λειτουργίας) τόσο για τα συστήματα VAC όσο και για τα ICS.

  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: (40-80°C) για τα ICS και (40-150°C) για τα VAC.

  • Επίτευξη χαμηλών ημερήσιων θερμικών απωλειών (~1.2W/m²°C για τα VAC και ~2.5 W/m²°C για τα ICS).

  • Επίτευξη αποτελεσματικής αποθήκευσης (~8 ώρες) της θερμικής ενέργειας και διάθεσή της με χρήση προηγμένων υλικών αλλαγής φάσης με ταυτόχρονη απλή λειτουργία (αφορά στα ICS).

  • Αξιόπιστη λειτουργία των ΗΘΣ για διαφορετικές κλιματικές ζώνες (αφορά στις εφαρμογές χαμηλών και μέσων θερμοκρασιών και για τα δύο είδη ΗΘΣ).

  • Χαμηλό κόστος κατασκευής (~100€/m² για τα VAC και ~150€/m² για τα ICS).

  • Μεγάλο χρόνο ζωής (~20 έτη) και για τα δύο είδη ΗΘΣ.

  • Χρήση προηγμένων υλικών και βιομηχανικών διεργασιών κατασκευής με γνώμονα το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αφορά και στα δύο είδη ΗΘΣ).

  • Δυνατότητες υψηλής αισθητικής αλλά και αποτελεσματικής ενεργειακής ενσωμάτωσης των προτεινόμενων ΗΘΣ σε κτήρια, ξενοδοχεία αλλά και στη βιομηχανία (αφορά και στα δύο είδη ΗΘΣ).