Συμμετέχοντες Φορείς

IEESL

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 με έδρα τα Χανιά και δέχτηκε του πρώτους φοιτητές το 1984. Με πέντε σχολές: (α) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, (β) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, (γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (δ) Μηχανικών Περιβάλλοντος και (ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους. Η αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων που δίνουν έμφαση στην έρευνα και σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας καθώς και στη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους φορείς παραγωγής στην Ελλάδα.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.

Η υλοποίηση του  έργου θα πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (www.ieesl.tuc.gr) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με διευθυντή τον αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα το οποίο αποτελείται από τρεις Σχολές, την Πολυτεχνική στην πόλη της Κοζάνης, την Παιδαγωγική και την Καλών Τεχνών στην πόλη της Φλώρινας. Συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πολλούς φορείς και επιχειρήσεις στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Το ΠΔΜ υλοποιεί αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Το προσωπικό του, ακαδημαϊκό και διοικητικό χαρακτηρίζεται από επιστημονικότητα, αρτιότητα και επαγγελματισμό. Επιπλέον, το ακαδημαϊκό προσωπικό συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση και διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σημαντικό τμήμα του Ιδρύματος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή, διαχείριση και η υλοποίηση των προγραμμάτων (ερευνητικών, αναπτυξιακών, κλπ). Το προσωπικό του ΕΛΚΕ έχει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών. Ενδεικτικά, ο ΕΛΚΕ ΠΔΜ έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 150 έργα επιτυχώς. Βασικό του εργαλείο είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης των προγραμμάτων και τις απαιτήσεις των χρηματοδοτών.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. ΚΑ/679/1996 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/1988). Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας. Οι αρμοδιότητές της καθαρίζονται από το άρθρο 4, παρ. 6, (α)- (ιδ), της αριθμ. ΚΑ/679/96 Υπουργικής Απόφασης. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι:

 1. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.

 2. Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.

 3. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων.

 4. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού.

 5. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.

 6. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης (link is external) του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ’ αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης.

 7. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότησης.

 8. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

 9. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.

 10. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.

 11. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης.

 12. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.

 13. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της.

 14. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.

ΕΜΕΛΚΑΤ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 με την μορφή ατομικής επιχείρησης. Το 1998 πήρε τη σημερινή της μορφή με την επωνυμία “Ε. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” – ΕΜΕΛΚΑΤ Α.Ε.Ε. – και μεταφέρθηκε στους νέους ιδιόκτητους χώρους της σε ένα οικόπεδο έκτασης 6 στρεμμάτων, στο 3ο χλμ. της εθνικής οδού Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, στην Πτολεμαΐδα. Κύριο Αντικείμενο δραστηριοτήτων είναι η ανάληψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων Μ.Τ. και Χ.Τ., η μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και συντήρηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας για οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, κ.λ.π., κατασκευή ειδικών θερμαντών κοχλιών στροβίλων, κατασκευή συστημάτων θέρμανσης, αυτοματισμοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εμπορία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού και άλλα. Οι συλλέκτες κενού είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ότι αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. Η εταιρεία μας, μετά από χρόνια μελετών, έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει τους ηλιακούς συλλέκτες ESOL-U, οι οποίοι κατασκευάζονται εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας. Οι συλλέκτες ESOL-U είναι ιδανικοί για την παραγωγή ΖΝΧ, καλύπτοντας έως 80% των ετήσιων αναγκών, καθώς και για τη θέρμανση χώρων, παρέχοντας έως και 60% οικονομία στα καύσιμα. Για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες Ζεστού Νερού, περισσότεροι συλλέκτες ESOL-U μπορούν να συνδεθούν, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερο ηλιακό θερμικό δίκτυο.

Μετά από μελέτες ετών και συνεργασία με ερευνητικά κέντρα (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΚΑΠΕ, κ.λ.π) και πανεπιστήμια η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει τους πιστοποιημένους υψηλής απόδοσης ηλιακούς συλλέκτες EMELCATSOL, οι οποίοι λειτουργούν με τεχνολογία κενού (vacuum tubes). Οι μηχανικοί της εταιρείας, με σπουδές σε βιοκλιματικά κτίρια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνουν πληροφορίες για την εκάστοτε εγκατάσταση, ώστε να διαστασιολογήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το σύστημα και να προσφέρουν στον πελάτη την καλύτερη τεχνο-οικονομική λύση.

EU logo footer